Faaliyet Alanları

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere imkânları ölçüsünde gerekli tüm kanuni düzenlemelere riayet etmek kaydıyla yurt içi ya da yurt dışında aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

Eğitim ve öğretimin her kademe ve seviyesinde; kreş, anaokulu, temel eğitim ve hazırlık okulu, üniversite, fakülte, yüksekokul, her türlü teknik ve sosyal hizmet eğitim-öğretim kuruluşları ile yüksek teknoloji, sosyal bilimler, fen bilimleri ve diğer enstitü ve akademi, bunlara bağlı birimler, yurtlar ve barınma tesisleri, uygulama ve araştırma tesisleri ile çıraklık okulu, güzel sanatların çeşitli kollarında atölyeler, okuma-yazma, lisan, bilgi ve beceri kursları, etüt merkezleri, online sertifika ve diploma programları açmak ve mesleki eğitim veren kurum ve tesisleri kurmak, devralmak, geliştirmek, donatmak ve işletmek; kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak etmek ve aynı gayeler doğrultusunda faaliyet gösteren her türlü özel ve tüzel kişiler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, vakıf ve dernekler ile sair müesseselere ayni ve nakdi yardımda bulunmak, iaşe ve ibatelerinin karşılanmasına destek olmak, bu kurumlar ile işbirliği yapmak; kurulmuş olan tesisleri yönetmek, hizmet, seviye ve kapasitelerinin genişletilmesine ve yaygınlaştırılmasına yardımda bulunmak,

Yurt içinde veya yurt dışında, her derecedeki eğitim müessesesinde, tahsil veya ihtisas yapan kişilere ayni ve nakdi yardımlar yapmak, karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek, yurtdışından öğrenci

getirip eğitim, araştırma ve ihtisas yapma imkânı sağlamak; aynı amaçlarla yurtdışına öğrenci göndermek, bunlar ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasına destek sağlamak.

Amaçlarına uygun hizmetlerin, ideal kalite ve verimliliğe ulaşmasına katkı sağlayacak araştırma, inceleme, proje ve programlar yapmak veya uzman kişi ve kuruluşlara yaptırmak, bunlardan uygulanabilir olanları ilgili kurumlara sunmak, kendi kurumlarında uygulamak, araştırma geliştirme ve düşünce kuruluşları, girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlamak üzere faaliyet merkezleri kurmak

Ulusal ve uluslararası alanda yapılan araştırma, inceleme, proje, toplantı ve panellerde sunulan ve amacı kapsamına giren tüm bilimsel çalışmaları takip etmek, uygun görülenleri kitap, dergi, bülten gibi basılı ya da dijital ürün olarak web ve teknoloji tabanlı platformlarda yayınlamak ve/veya ödüllendirmek.

Vakfın gayesi ile uyumlu tüm alanlarda televizyon, radyo, internet yayıncılığı ve dijital yayıncılık yapmak; dijital kütüphane, online veri tabanı, online öğrenim materyalleri üretmek; bunların satış, paylaşım, kullanım faaliyetlerini yürütmek; yayınladığı, tercüme ettiği, telif haklarını satın aldığı ya da bağış olarak kabul ettiği tüm ürün, kitap, fikir eserlerini kendi demirbaşına katmak ve sonrasında uygun gördüğü mecra ve biçimlerde sunmak, paylaşmak, varlık olarak bulundurmak, kullanmak, kullandırmak, satmak, kiralamak,

Çocuk eğitimi alanında yenilikleri takip ederek; çocuğa yönelik sesli, görüntülü, basılı yayınlar hazırlamak ve yayımlamak, aile ve çocuk konularında çalışmalar yapmak, çocuk kulübü, çocuk sineması, doğa kulübü, yüzme kulübü, izci kulübü, çocuk tiyatrosu, resim kulübü, çocuk spor kulübü vb. kurmak, geliştirmek, bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak programlar düzenlemek,

Eğitim ve öğretimin yanı sıra kültür etkinliklerini desteklemek, öncülüğünü yapmak ve bu bağlamda müzik, film, fotoğraf, resim, sinema, tiyatro, yapımcılık, edebiyat, folklor, spor ve benzeri bütün dallarda, yurt içinde ve yurt dışında, ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılmak ve bunları teşvik etmek,

Kültür, spor ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak, kültürel etkinlikleri ödüllendirmek, tarihi, turistik ve kültürel geziler yapmak,

Sosyal, kültürel, eğitim amaçlı merkezler ve tesisler kurmak, dini ve ilmi faaliyetlerde bulunmak, din eğitiminin verileceği; ibadethane cami, mescit, Kur’an kursu, müze, sergi salonu, yurt, pansiyon, dershane, kütüphane, matbaa, kitaplık, laboratuar, aşevi, hastane, rehabilitasyon merkezi sağlık tesisleri, sosyal konut ya da tesis, huzurevi, bakımevi, gündüz bakımevi, yetimhane inşa etmek, dinlenme ve kamp alanları, el sanatları, biçki, dikiş kursları v.b. kurslar kurmak, işletmek ve açılmış olanlara iştirak etmek ve bu müesseselerin işlevini yerine getirebilmesi için gerekli konularda maddi ve manevi desteklerde bulunmak

Dini, milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde merasimler tertip etmek, ilmi seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek, fuar, sergi, kongre vb. faaliyetlerde bulunmak, kurban ve umre organizasyonlarında bulunmak, yarışmalar düzenlemek, yemek, kermes gibi etkinlikler yapmak, amaçları doğrultusunda mükafatlar ihdas etmek;

Maddi imkânları kısıtlı kişilere her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, gıda ve giyim bankacılığı yapmak, bu konularda diğer kuruluşlar tarafından yürütülen kamu hizmetlerine katkıda sağlamak,

Fiziksel ve/veya zihinsel engelli tüm kişilerin hayati ihtiyaçlarının karşılanması, desteklenmesi amacıyla her türlü, rehabilitasyon, tedavi, eğitim ve sosyal desteğin sağlanması, iş, geçim ve konaklama imkanlarının oluşturulması için çalışmalar yapmak,

Madde bağımlılığının önlenmesine yönelik faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, bağımlılıkla mücadelede, önleme, erken müdahale, tanı, tedavi, iyileştirme, zarar azaltma, bilgi toplama ve değerlendirme ile ilgili hizmetler sunmak,

Şehit aileleri, gaziler, gazi aileleri, yetim ve öksüzlerin sosyal, ekonomik ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

Meydana gelebilecek doğal afetler sonucu, afet bölgesindeki yardıma muhtaç kişilere gerekli yasal izinler alınarak, doğrudan veya dolaylı olarak yardım etmek, yasa ve mevzuat sınırları içerisinde yardım kampanyaları düzenlemek,

Ülkemizde ve dünyada tabiat ve çevre konularında çalışmalarda bulunmak, mevcut olanlara katılmak ya da destek olmak,