Vakıf Senedi

VAKIF:
Madde 1-Vakfın adı KADIKÖY İMAM HATİPLİLER VAKFI’dır. Vakfın kısaltılmış adı KAİM VAKFI’dır.

İşbu resmi senette KADIKÖY İMAM HATİPLİLER VAKFI sadece “Vakıf” olarak anılacaktır. VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi; İstanbul İli, Üsküdar İlçesinde olup, adresi: Kısıklı Mah. Gurbet Sok. NO: 14 D:7 Üsküdar / İSTANBUL’dur

İlgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Madde 3-Vakfın gayesi ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt�dışında;

Ülkemizin milli, manevi, tarihsel değerleri ışığında, ecdadımızın kültür ve medeniyet mirası doğrultusunda, asrın müspet gelişmelerine açık; ahlaklı, şahsiyetli, temiz bir toplumun yapı taşlarını oluşturma gayesine matuf, imam hatipli olma şuuruyla örtüşen, topluma önder, öncü, rehber ve örnek olma amacına hizmet eden her konuda, kamu yararına uygun faaliyetlerde bulunmak,

İnsanı, aileyi ve toplumu merkeze alan; milli, dini ve ahlaki değerlere saygılı, maddi ve manevi dayanışmacı bir anlayışla; Eğitim, sağlık, kültür, turizm, sanat, bilim, teknoloji, gençlik, spor, çevre vb alanlara yönelik dayanışma, yardımlaşmayla ilgili her türlü faaliyeti icra etmek, iktisadi işletmeler kurmak ve bu konularda diğer kuruluşlar tarafından yürütülen hizmetlere katkı sağlamak,

Amaçlarını gerçekleştirmek üzere "KADIKÖY İMAM HATİPLİLER VAKFI" adı ile bir Vakıf kurulmuştur.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere imkânları ölçüsünde gerekli tüm kanuni düzenlemelere riayet etmek kaydıyla yurt içi ya da yurt dışında aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

Eğitim ve öğretimin her kademe ve seviyesinde; kreş, anaokulu, temel eğitim ve hazırlık okulu, üniversite, fakülte, yüksekokul, her türlü teknik ve sosyal hizmet eğitim-öğretim kuruluşları ile yüksek teknoloji, sosyal bilimler, fen bilimleri ve diğer enstitü ve akademi, bunlara bağlı birimler, yurtlar ve barınma tesisleri, uygulama ve araştırma tesisleri ile çıraklık okulu, güzel sanatların çeşitli kollarında atölyeler, okuma-yazma, lisan, bilgi ve beceri kursları, etüt merkezleri, online sertifika ve diploma programları açmak ve mesleki eğitim veren kurum ve tesisleri kurmak, devralmak, geliştirmek, donatmak ve işletmek; kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak etmek ve aynı gayeler doğrultusunda faaliyet gösteren her türlü özel ve tüzel kişiler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, vakıf ve dernekler ile sair müesseselere ayni ve nakdi yardımda bulunmak, iaşe ve ibatelerinin karşılanmasına destek olmak, bu kurumlar ile işbirliği yapmak; kurulmuş olan tesisleri yönetmek, hizmet, seviye ve kapasitelerinin genişletilmesine ve yaygınlaştırılmasına yardımda bulunmak,

Yurt içinde veya yurt dışında, her derecedeki eğitim müessesesinde, tahsil veya ihtisas yapan kişilere ayni ve nakdi yardımlar yapmak, karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek, yurtdışından öğrenci�getirip eğitim, araştırma ve ihtisas yapma imkânı sağlamak; aynı amaçlarla yurtdışına öğrenci göndermek, bunlar ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasına destek sağlamak.

Amaçlarına uygun hizmetlerin, ideal kalite ve verimliliğe ulaşmasına katkı sağlayacak araştırma, inceleme, proje ve programlar yapmak veya uzman kişi ve kuruluşlara yaptırmak, bunlardan uygulanabilir olanları ilgili kurumlara sunmak, kendi kurumlarında uygulamak, araştırma geliştirme ve düşünce kuruluşları, girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlamak üzere faaliyet merkezleri kurmak,

Ulusal ve uluslararası alanda yapılan araştırma, inceleme, proje, toplantı ve panellerde sunulan ve amacı kapsamına giren tüm bilimsel çalışmaları takip etmek, uygun görülenleri kitap, dergi, bülten gibi basılı ya da dijital ürün olarak web ve teknoloji tabanlı platformlarda yayınlamak ve/veya ödüllendirmek.

Vakfın gayesi ile uyumlu tüm alanlarda televizyon, radyo, internet yayıncılığı ve dijital yayıncılık yapmak; dijital kütüphane, online veri tabanı, online öğrenim materyalleri üretmek; bunların satış, paylaşım, kullanım faaliyetlerini yürütmek; yayınladığı, tercüme ettiği, telif haklarını satın aldığı ya da bağış olarak kabul ettiği tüm ürün, kitap, fikir eserlerini kendi demirbaşına katmak ve sonrasında uygun gördüğü mecra ve biçimlerde sunmak, paylaşmak, varlık olarak bulundurmak, kullanmak, kullandırmak, satmak, kiralamak,

Çocuk eğitimi alanında yenilikleri takip ederek; çocuğa yönelik sesli, görüntülü, basılı yayınlar hazırlamak ve yayımlamak, aile ve çocuk konularında çalışmalar yapmak, çocuk kulübü, çocuk sineması, doğa kulübü, yüzme kulübü, izci kulübü, çocuk tiyatrosu, resim kulübü, çocuk spor kulübü vb. kurmak, geliştirmek, bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak programlar düzenlemek,

Eğitim ve öğretimin yanı sıra kültür etkinliklerini desteklemek, öncülüğünü yapmak ve bu bağlamda müzik, film, fotoğraf, resim, sinema, tiyatro, yapımcılık, edebiyat, folklor, spor ve benzeri bütün dallarda, yurt içinde ve yurt dışında, ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılmak ve bunları teşvik etmek,

Kültür, spor ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak, kültürel etkinlikleri ödüllendirmek, tarihi, turistik ve kültürel geziler yapmak,

Sosyal, kültürel, eğitim amaçlı merkezler ve tesisler kurmak, dini ve ilmi faaliyetlerde bulunmak, din eğitiminin verileceği; ibadethane cami, mescit, Kur’an kursu, müze, sergi salonu, yurt, pansiyon, dershane, kütüphane, matbaa, kitaplık, laboratuar, aşevi, hastane, rehabilitasyon merkezi sağlık tesisleri, sosyal konut ya da tesis, huzurevi, bakımevi, gündüz bakımevi, yetimhane inşa etmek, dinlenme ve kamp alanları, el sanatları, biçki, dikiş kursları v.b. kurslar kurmak, işletmek ve açılmış olanlara iştirak etmek ve bu müesseselerin işlevini yerine getirebilmesi için gerekli konularda maddi ve manevi desteklerde bulunmak

Dini, milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde merasimler tertip etmek, ilmi seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek, fuar, sergi, kongre vb. faaliyetlerde bulunmak, kurban ve umre organizasyonlarında bulunmak, yarışmalar düzenlemek, yemek, kermes gibi etkinlikler yapmak, amaçları doğrultusunda mükafatlar ihdas etmek;

Maddi imkânları kısıtlı kişilere her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, gıda ve giyim bankacılığı yapmak, bu konularda diğer kuruluşlar tarafından yürütülen kamu hizmetlerine katkıda sağlamak,

Fiziksel ve/veya zihinsel engelli tüm kişilerin hayati ihtiyaçlarının karşılanması, desteklenmesi amacıyla her türlü, rehabilitasyon, tedavi, eğitim ve sosyal desteğin sağlanması, iş, geçim ve konaklama imkanlarının oluşturulması için çalışmalar yapmak,

Madde bağımlılığının önlenmesine yönelik faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, bağımlılıkla mücadelede, önleme, erken müdahale, tanı, tedavi, iyileştirme, zarar azaltma, bilgi toplama ve değerlendirme ile ilgili hizmetler sunmak,

Şehit aileleri, gaziler, gazi aileleri, yetim ve öksüzlerin sosyal, ekonomik ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

Meydana gelebilecek doğal afetler sonucu, afet bölgesindeki yardıma muhtaç kişilere gerekli yasal izinler alınarak, doğrudan veya dolaylı olarak yardım etmek, yasa ve mevzuat sınırları içerisinde yardım kampanyaları düzenlemek,

Ülkemizde ve dünyada tabiat ve çevre konularında çalışmalarda bulunmak, mevcut olanlara katılmak ya da destek olmak,

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf, gayesine ulaşmak için; taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde borç ve/veya ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, vakfın amacı ve faaliyetleri doğrultusunda broşür, dergi vb. süreli veya süresiz yayınlar çıkarmaya Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf, gayesi doğrultusunda yasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzeri adlarla yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmaya, ulusal ve uluslararası faaliyette bulunan kuruluşlara üye olmaya, bu kuruluşlara projeli, projesiz, şartlı, şartsız, ayni ve nakdi yardım yapmaya veya bu kuruluşlardan yardım almaya, onlarla işbirliğinde bulunmaya, vakıfın gayelerini gerçekleştirmek maksadıyla, menkul veya gayrimenkul mal alma, satma, kiralama ve her tip tasarrufta bulunmaya, Vakıf gelirlerini artırmak amacıyla; bayilik, temsilcilik, acentelik faaliyetlerini yapmak veya yaptırmaya; her türlü sözleşmeler yapma, muayyen işleri ihale etme, şartnameler tanzim etme, kredi muameleleri yapma, hukuki tasarruflarda bulunma yetkisini kullanmaya; faydalı ve lüzumlu her tür teşebbüs, tasarruf, temellük ile ilgili sözleşmeleri yapmaya, işlemleri icra etmeye,

proje ve ileride doğacak gelirlerini göz önüne alarak, amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, kısa ve orta vadeli, nakdi, gayri nakdi kredi, finansal kiralama benzeri diğer tüm kaynak teminine yönelik araçları kullanmaya; faaliyetlerine destek olmak üzere sponsor temin etmeye, Vakfın amaçları doğrultusunda yapmayı hedeflediği çalışmalarda gönüllü yada ücret karşılığı olarak yetkin ya da uzman kişiler çalıştırmaya, alanında faaliyet gösteren uzman şirketlerden belirli veya belirsiz süreler için bedelli ya da bedelsiz hizmet almaya izin ve yetkilidir.

Türk Medeni Kanunu’na tabi özel hukuk tüzel kişisi olan Vakıf Tüzel Kişiliği, amacını gerçekleştirmeye yönelik tüm çalışmalarını, iş bu Vakıf Senedinde yer verilen veya verilmeyen bütün hukuki işlemlerini, tüzel kişiliğin gelirleri ve malları üzerindeki tasarruf hak ve faaliyetlerini, Türk Medeni Kanunu’nun 48- 49 ve 50. maddelerinde ifade edilen hak ve yetki doğrultusunda kullanır.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:
Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 100.000,00 TL ’dir.

Bu tutar, Vakıf tüzel kişilik kazandıktan sonra, işletme ve iştiraklerinden sağladığı gelirler veya ayni ve nakdi bağışlarla, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN GELİRLERİ VE GELİRLERİNİ TAHSİS ŞEKLİ:

Madde 7-Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. a) Mütevelliler Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8-Vakfın mütevelli heyeti, işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile (varsa)

tüzel kişilik temsilcilerinden oluşur. Vakıf mütevelli heyetine; Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy İmam Hatip Lisesi , Kadıköy İmam Hatip Yabancı Dil Ağırlıklı Lise mezunları ve bu okullarda eğitim görenler ile mütevelli heyeti tarafından üyeliğine karar verilen gerçek ve tüzel kişiler üye olabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9- Mütevelli heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :

a) Yönetim kurulunu ve yönetim kurulu başkanını seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Mütevelli heyeti yönetim kurulu başkanını, yönetim kurulu üyelerini, denetim kurulu üyelerini seçmek ve görevden almak,
d)Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek,
e) Yönetim ve denetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
f) Vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla hazırlanacak iç mevzuat tasarılarını kabul etmek, değiştirmek veya iptal etmek,
g) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
h) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
ı) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
i) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
j) Gayrimenkul bağışlarını kabul etmek veya reddetmek .
k) Üyelerinin en az dörtte birinin (1/4) teklifi ve en az yarısından bir fazlasının olumlu kararıyla mütevelli heyetine yeni üye kabul etmek,
l) Mütevelli heyeti, Mütevelli heyeti üyelerinin ödeyecekleri giriş bağış tutarlarını belirlemek,
m) Onur Kurulu görüşlerini değerlendirmek,
n) Mütevelli heyet başkanı ve iki başkan yardımcısını seçmek,
p) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANMASI

Madde 10 - Mütevelli Heyeti, yılda en az bir kez olmak üzere faaliyet yılını takip eden yılın ilk ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Toplantı yeri ve günü, Yönetim Kurulunca belirlenir.

Bunun dışında;
Vakıf Yönetim Kurulunun kararı,
Vakıf Denetim Kurulu üyelerinin tamamının imzasını havi yazılı talebi,
Mütevelli Heyet üyelerinin 1/3'ünün yazılı talebi, üzerine Mütevelli Heyet olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı talebinin yerine getirilebilmesi için toplantıyı gerekli kılan nedenlerin ve gündeme konulacak hususların talep dilekçesinde belirtilmesi şarttır.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 11 - Vakıf Yönetim Kurulu’nun
Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı için hazırlayacağı Çalışma Raporu ve Bilanço'yu,
Olağanüstü toplantı için toplantı gerekçesini,
Olağan ve olağanüstü toplantıların gününü, saatini, yerini ve gündemini toplantıdan en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya mütevelli heyeti üyelerine ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya e-posta yolu ile bildirilmesi gereklidir.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 12 - Mütevelli Heyet toplantısının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir. Bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, müteakip toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır ve bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantı gündeminde Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

Mütevelli heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Toplantıda sadece gündemdeki maddeler görüşülür, mevcut üyelerin üçte birinin teklif ettiği hususlar da gündeme alınabilir.

TOPLANTININ AÇILIŞ VE YÖNETİMİ

Madde 13 - Yönetim Kurulunca; yeri, günü ve saati belirlenen Mütevelli Heyet Toplantısı açılmadan önce üyeler, Vakıf Yönetim Kurulunca düzenlenmiş olan listedeki adları hizasını imza ettikten sonra toplantı yerine geçerler. Toplantıya katılanların sayısı bu liste üzerinden tespit edilerek durum bir tutanağa bağlanır ve yeter sayının mevcut olduğu anlaşıldığı takdirde toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıya katılan mütevelliler tarafından teklif edilen listeler arasından Mütevelli Heyeti tarafından seçilecek bir başkan ve iki katipten oluşan bir Başkanlık Divanı oluşturulur.

Toplantı tutanakları ve kararları, Başkanlık Divanı tarafından imza edildikten sonra Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.

YÖNETİM KURULU:
Madde 14- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetince iki yıllığına seçilecek 11 (onbir) asil ve 8 (sekiz)

yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında seçimle en az 1 (bir) üye başkan yardımcısı ve 1 (bir) üye muhasip üye ve 1 (bir) üye sekreter olmak üzere görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi hakkında katılmadığı toplantılara ilişkin tutanak tutularak, görevine son verilir.

Toplantı yeter sayısı 6 (altı) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Madde 15- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Mütevelli heyetinin talimatları ve belirlediği hedeflere uygun olmak koşuluyla, vakıf gayesi doğrultusunda, vakfın günlük ve olağan işlerine dair her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetince belirlenen hedefler ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Mütevelli heyetince çıkarılacak iç mevzuat düzenlemelerini uygular.

c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve bu konularda gerekli işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumluluklarını açıkça önceden belirlemek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat ve işbu senet hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
l) Onur Kurulu'nun tavsiye ve önerilerini görüşür.
l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 16- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanına veya başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, uygun esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. Gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini, birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETİM KURULU:

Madde 17- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Denetim kurulu başkan ve üyeleri ücret almaz, yaptıkları zaruri masraflar yazılı talepleri halinde kendilerine ödenir.

ONUR KURULU

Madde 18 - Mütevelli Heyeti genel kuruluna katılanların 1/5 ü tarafından yapılan teklif ve Mütevelli Heyeti’nin kabulü ile seçilenler ve Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğine karar verilenler Onur Kurulu üyesi olur.

Onur Kurulu Üyeliği, vefat, çıkarma, üyelik şartlarını kaybetme gibi yasal olarak düzenlemeler gereği kaybedilmediği sürece yaşam boyunca devam eder.

Onur Kurulu, kendi üyeleri arasından, 2 yıllığına bir Başkan seçer. Seçilen Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısını ve Kurul Sekreterini atar.

Vakıf Başkanı veya yardımcıları, Onur Kurulu toplantılarına, oy kullanmamak koşuluyla her zaman katılmaya yetkilidir.

ONUR KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 19- Onur Kurulu’nun temel işlevi, Vakıf amaçları çerçeve ve içeriğinde tavsiye ve önerilerde

bulmaktır.

Vakfı temsil yetkisi olmadığı gibi, kendi içinde aldığı kararlar da, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz.

HUZUR HAKKI:

Madde 20- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler.

VAKIF ÜYELERİ:

Madde 21- Vakfa mütevelli kararı ile görüş ve önerilerinden yararlanmak üzere üye alınabilir. Vakıf üyeleri, mütevelli heyetine ve yönetim kuruluna vakıf senedinde yazılı şartlar kapsamında seçilebilirler.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 22- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler mütevelli heyeti üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyeti üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 23 - Vakfın sona ermesi ancak mütevelli heyeti üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyeti üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

Vakıf yukarıdaki sebeple Teftiş Makamının mütalaası alınarak Mütevelli Heyetince fesih ve tasfiye olunabilir. Vakıf nihayete erdiği veya tasfiyesine Mahkemece karar verildiği takdirde, o tarihteki Mütevelli Heyeti, Tasfiye Heyeti mahiyetini alarak tasfiyenin sonuna kadar görevine bu sıfatla devam eder.

Mahkemenin tasfiye kararında Mütevelli Heyetinin tasfiyeye devamı mahzurlu görülürse, Tasfiye Heyetini teşkil hususunda Mahkemenin kararı esas olur.

Tasfiye Heyetine Mahkemece takdir edilecek bir ücret verilir.

Tasfiye sonucunda borçların tasfiyesinden sonra artan mal ve haklar amacına en yakın müesseseye intikal eder.

VAKIF KURUCULARI:
Madde 24- Vakıf kurucularının adı, soyadı, T.C. kimlik numaraları ve bağış miktarları aşağıda

gösterilmiştir.

ADI VE SOYADI

 1. Adem AKDEMİR

 2. Esra ALBAYRAK

 3. Hafize Şule ALBAYRAK

 4. Faruk ALGIN

 5. Mehmet ALTUNKILIÇ

 6. Havvanur BARBAROS

 7. Sümeyye Erdoğan BAYRAKTAR

 8. Hüseyin CEYLAN

 9. Saniye ÇOBAN

 10. Nurdan KÜTÜK

 11. Hasan EKMEN

 12. Veysel EKMEN

 13. Tuğba Işık ERCAN

 14. Şükran ERDOĞAN

 15. Mehmet Mahir FERSAHOĞLU

 16. Kübra FİLİKÇİGÜL

 17. Ayşe KUCUR

 18. Melike GÜNYÜZ

 19. Murat HENDEM

 20. Hüseyin İŞLER

 21. Muhammet İhsan KARAMAN

 22. Melike KOÇ

 23. Nida KÖSE

 24. Hasan MUMCU

 25. Emine RAMAZANOĞLU

 26. Büşra Nur SAĞIROĞLU

 27. Faruk Bilal ŞENER

 28. Sultan Selim ŞİMŞEK

 29. Mehmet ŞİMŞEK

 30. Recep TUTAL

 31. Hamza ULUDAĞ

 32. Mustafa Naim YAĞCI

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1-
Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

ADI VE SOYADI

 1. Faruk ALGIN

 2. Ayşe KUCUR

 3. Emine RAMAZANOĞLU

 4. Hüseyin İŞLER

 5. Kübra FİLİKÇİGÜL

 6. Hamza ULUDAĞ

 7. Hasan EKMEN

 8. Sultan Selim ŞİMŞEK

 9. Mehmet ŞİMŞEK

 10. Şükran Erdoğan

 11. Hafize Şule ALBAYRAK

Bu üyelerden Vakfın ilk mütevelli heyeti toplantısını gerçekleştirmek üzere vakıf kurucularından ,Muhammet İhsan KARAMAN vakfın kuruluş mütevelli heyeti başkanı, Veysel EKMEN ve Tuğba Işık ERCAN mütevelli heyeti başkan yardımcıları olarak seçilmiştir.

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Geçici Madde 2-
Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Hakan Arif

AYIK yetkili ve vekil tayin edilmiştir." diye sözlerini bitirdiler.

Yazılan bu tutanak, okuryazar ilgililere okunması için verildi. Okudular. Gerçek isteklerinin aynen yazıldığını okuryazar ilgililerin bildirmeleri üzerine okuryazar ilgililer tarafından ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi.